Surelerin Kur'an'a Göre Dizilişi - İslam Yolu


Surelerin Kur’an’a Göre Dizilişi

Kuran-ı Kerim’de toplam 114 sure bulunmaktadır.

Surelerin Kur’an’a göre dizilişi sıralı tablo halinde hazırlanmıştır. Tablo üzerinde surenin üzerine tıklayarak ilgili surenin detay sayfasına ulaşırsınız.

Bknz. Surelerin Alfabetik Sıraya Göre Dizilişi

Surelerin Kur’an’a Göre Sıralaması
1. Fatiha 39. Zümer 77. Mürselât
2. Bakara 40. Mü’min 78. Nebe
3. Âl-i İmrân 41. Fussilet 79. Nâzi’ât
4. Nisâ 42. Şûrâ 80. Abese
5. Mâide 43. Zuhruf 81. Tekvîr
6. En’âm 44. Duhân 82. İnfitâr
7. A’râf 45. Câsiye 83. Mutaffifîn
8. Enfâl 46. Ahkâf 84. İnşikâk
9. Tevbe 47. Muhammed 85. Bürûc
10. Yûnus 48. Fetih 86. Târık
11. Hûd 49. Hucurât 87. A’lâ
12. Yûsuf 50. Kâf 88. Ğâşiye
13. Ra’d 51. Zâriyât 89. Fecr
14. İbrahim 52. Tûr 90. Beled
15. Hicr 53. Necm 91. Şems
16. Nahl 54. Kamer 92. Leyl
17. İsrâ 55. Rahmân 93. Duhâ
18. Kehf 56. Vâkı’a 94. İnşirah
19. Meryem 57. Hadîd 95. Tîn
20. Tâ Hâ 58. Mücâdele 96. Alak
21. Enbiyâ 59. Haşr 97. Kadr
22. Hac 60. Mümtehine 98. Beyyine
23. Mü’minûn 61. Saff 99. Zilzâl
24. Nûr 62. Cuma 100. Âdiyât
25. Furkân 63. Münafikün 101. Kâri’a
26. Şu’arâ 64. Teğâbun 102. Tekâsür
27. Neml 65. Talâk 103. Asr
28. Kasas 66. Tahrîm 104. Hümeze
29. Ankebût 67. Mülk 105. Fil
30. Rûm 68. Kalem 106. Kureyş
31. Lokmân 69. Hâkka 107. Mâ’ûn
32. Secde 70. Me’âric 108. Kevser
33. Ahzâb 71. Nûh 109. Kâfirûn
34. Sebe 72. Cin 110. Nasr
35. Fâtır 73. Müzzemmil 111. Tebbet
36. Yâ-Sîn 74. Müddessir 112. İhlâs
37. Sâffât 75. Kıyâme 113. Felâk
38. Sâd 76. İnsan 114. Nâs
Yazıyı sosyal medyada paylaş


Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir