Surelerin Alfabetik Sıraya Göre Dizilişi - İslam Yolu


Surelerin Alfabetik Sıraya Göre Dizilişi

Kuran-ı Kerim’de toplam 114 sure bulunmaktadır.

Surelerin A’dan Z’ye alfabetik dizilişi tablo halinde hazırlanmıştır. Tablo üzerinde surenin üzerine tıklayarak ilgili surenin detay sayfasına ulaşırsınız.

Bknz. Surelerin Kur’an’a Göre Dizilişi

Surelerin Alfabetik Sıraya Göre Dizilişi
A’lâ 87. Hümeze 104. Nasr 110.
A’râf 7. İbrahim 14. Nâzi’ât 109.
Abese 80. İhlâs 112. Nebe 78.
Âdiyât 100. İnfitâr 82. Necm 53.
Ahkâf 46. İnsan 76. Neml 27.
Ahzâb 33. İnşikâk 84. Nisâ 4.
Alak 96. İnşirah 94. Nûh 71.
Âl-i İmrân 3. İsrâ 17. Nûr 24.
Ankebût 29. Kadr 97. Ra’d 13.
Asr 103. Kâf 50. Rahmân 55.
Bakara 2. Kâfirûn 109. Rûm 30.
Beled 90. Kalem 68. Sâd 38.
Beyyine 98. Kamer 54. Saff 61.
Bürûc 85. Kâri’a 101. Sâffât 37.
Câsiye 45. Kasas 28. Sebe 34.
Cin 72. Kehf 18. Secde 32.
Cuma 62. Kevser 108. Şems 91.
Duhâ 93. Kıyâme 75. Şu’arâ 26.
Duhân 44. Kureyş 106. Şûrâ 42.
En’âm 6. Leyl 92. Tâ Hâ 20.
Enbiyâ 21. Lokmân 31. Tahrîm 66.
Enfâl 8. Mâ’ûn 107. Talâk 65.
Fatiha 1. Mâide 5. Târık 86.
Fâtır 35. Me’âric 70. Tebbet 111.
Fecr 89. Meryem 19. Teğâbun 64.
Felâk 113. Mü’min 40 Tekâsür 102.
Fetih 48. Mü’minûn 23. Tekvîr 81.
Fil 105. Mücâdele 58. Tevbe 9.
Furkân 25. Müddessir 74. Tîn 95.
Fussilet 41. Muhammed 47. Tûr 52.
Ğâşiye 88. Mülk 67. Vâkı’a 56.
Hac 22. Mümtehine 60. Yâ-Sîn 36.
Hadîd 57. Münafikün 63. Yûnus 10.
Hâkka 69. Mürselât 77. Yûsuf 12.
Haşr 59. Mutaffifîn 83. Zâriyât 51.
Hicr 15. Müzzemmil 73. Zilzâl 99.
Hucurât 49. Nahl 16. Zuhruf 43.
Hûd 11. Nâs 114. Zümer 39.
Yazıyı sosyal medyada paylaş


Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir